Parametry služby

Služba SUPERMICRO CPR NBD Hardware Support on site zahrnuje následující standardní funkce podpory:

1. Technická on-line podpora.
2. Nepřetržitá telefonická technická podpora (tj. 24/7)
3. Servis u zákazníka do druhého pracovního dne (NBD Hardware Support on site)

1. Technická on-line podpora:

Jedná se o základní technickou e-mail podporu která je k dispozici v běžné pracovní době od pondělí do pátku mimo víkendů a státních svátků.

2. Nepřetržitá telefonická technická podpora (tj. 24/7):

Máte-li problém se svým produktem značky SUPERMICRO a nejste schopni jej vyřešit pomocí on-line podpory, je třeba kontaktovat telefonickou linku technické podpory se žádostí o provedení diagnostiky problému. Tato služba telefonické podpory umožňuje společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. rychle a efektivně zjistit případné problémy systému a stanovit pro daného zákazníka nejvhodnější a nejrychlejší způsob jejich nápravy.


NEZBYTNÝ KROK K VYŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU

Zajistíme servisní opravu do druhého pracovního dne pouze pokud bude zjištěno, že problém nelze vyřešit níže uvedenými doporučenými postupy k odstranění závad a zástupce společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. odsouhlasí, že daný problém lze vyřešit formou servisního telefonátu. Výjimku z tohoto pravidla lze učinit v případě zvláštní potřeby, popř. nezpůsobilosti zákazníka, které zákazník oznámí technikovi naší společnosti.


JAKÉ INFORMACE BY SI MĚL ZÁKAZNÍK PŘIPRAVIT PŘED TELEFONÁTEM NA LINKU GLOBAL SYSTEMS, a.s.

Každý systém SUPERMICRO je sestaven individuálně na zakázku, přičemž podrobnosti o dané konfiguraci jsou zaznamenány v systému Help-desku společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. Zákazník by si měl před telefonátem na linku technické podpory vyhledat service tag (licenční číslo balíčku podpory). K provedení diagnostiky musí mít zákazník během telefonátu s technickou podporou přímý přístup k vadnému systému. Telefonní číslo technické podpory, na které je třeba zavolat, je uvedeno v dokumentaci dodané se systémem a rovněž na webových stránkách GLOBAL SYSTEMS, a.s. na adrese http://registrace.globsys.cz/


HLEDÁNÍ PROBLÉMŮ – DIAGNOSTIKA ZÁVAD

Důkladně vyškolený technik naší telefonické podpory, který s Vámi hovoří, vede celý proces k co nejrychlejšímu možnému vyřešení. Během diagnostikování závady Vás technik požádá o asistenci při „hledání“ problému. Na základě diagnostiky technik identifikuje případnou vadnou součást systému, aby bylo možné dodat příslušný náhradní díl. Technik s Vámi bude spolupracovat a zajistí Vaši dostatečnou informovanost o správném postupu.


CO SLUŽBA NEZAHRNUJE

Služba diagnostiky a opravy závad v rámci služby SUPERMICRO CPR NBD Hardware Support on site bez výjimky nezahrnuje:

 • Dotazy ohledně běžného používání a dotazy typu „jak se dělá ...“ u software továrně instalovaného společností SUPERMICRO.
 • Konfiguraci a diagnostiku instalovaného operačního systému a aplikací pro použití s aplikacemi a hardwarem, které si instaluje sám zákazník.
 • Konfiguraci, instalaci a validaci operačních systémů, softwaru, aplikací, ovladačů/záplat.
 • Komerční upgrady, např. upgrade Office XP Pro.
 • Konfigurace jakéhokoli softwaru pro komunikaci, pokud jej nevyžaduje hledání závad.
 • Upgrady BIOSu/firmwaru systému, nejsou-li součástí řešení závady.
 • Neplatné konfigurace softwaru a hardwaru.
 • Zálohování a obnovu dat zákazníka.
 • Aplikace a data zákazníka.
 • Práce, které budou na základě posouzení společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. zbytečné.
 • Spotřební materiál a běžné opotřebení např. plastů a disket.
 • Nekritické závady v rámci standardních dovolených odchylek, např. hluk, vadné pixely.
 • Hry a doplňkové balíčky od data nákupu (např. balíčky vzdělávacích programů).
 • Preventivní údržbu.
 • Oprava systému po napadení virem.

3. Servis u zákazníka do druhého pracovního dne - NBD Hardware Support on site

Po dokončení procesu telefonického hledání závady umožňuje služba NBD Response Time on site odeslání certifikovaného technika SUPERMICRO k zákazníkovi do druhého pracovního dne, a to pod podmínkou, že technik přijme a zaznamená telefonické hlášení závady do 17:00 v pracovních dnech (pondělí-pátek).


MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ SLUŽBY NBD Hardware Support on site

Služba NBD Hardware Support on site může být poskytována dvěma způsoby:

 • Náhradní díly, jejichž výměnu provádí servisní technik – technik dorazí k zákazníkovi s náhradními díly následujícího pracovního dne. Po příjezdu k zákazníkovi technik nainstaluje a otestuje příslušný náhradní díl a ověří dokončení opravy se zákazníkem.
 • Náhradní díly, jejichž výměnu může provést sám zákazník – součásti systému, jejichž výměnu může snadno provést sám zákazník, může servisní technik na základě svého uvážení odeslat přímo zákazníkovi výměnou za vadné součásti. Tyto položky stanoví servisní technik GLOBAL SYSTEMS, a.s. v průběhu diagnostiky.

Všeobecné informace

Data zákazníků a ztráta dat SUPERMICRO doporučuje pravidelné zálohování dat. V případě zjištění závady pevného disku dojde k jeho výměně. Data zákazníka uložená na vadném disku budou v případě výměny disku ztracena. Ztráta dat: Zákazník je zodpovědný za zabezpečení, zálohování a reinstalaci svých dat za všech okolností. Naše společnost v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za ztrátu software ani dat.


Vyloučení škod

Kromě položek specifikovaných ve standardních prodejních podmínkách společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. se servisní služby GLOBAL SYSTEMS, a.s. nevztahují na škody vzniklé v důsledku:

 • použití součástí nebo softwaru, které nedodala společnost SUPERMICRO,
 • přemístění nebo přepravy,
 • servisu neautorizovaného společností SUPERMICRO,
 • použití neodpovídajícího pokynům k produktu,
 • nesprávného nastavení napětí napájecího zdroje systému,
 • nepřiměřeného či nadměrného použití,
 • náhodného poškození,
 • zlovolného poškození,
 • podmínek okolního prostředí,
 • zásahu Vyšší moci, požáru, potopy, výtržností, apod.

Umístění systému

Služba NBD Hardware Support on site popsaná v tomto dokumentu je k dispozici v následujících zemích: Česká republika a Slovensko.

Služba je platná v zemi, ve které byl systém zakoupen. Společnost SUPERMICRO umožňuje převod služby za předpokladu, že jí zákazník oznámí nové místo určení a že je v tomto místě určení služba dostupná.

V nové zemi bude služba k dispozici po nahlášení přesunu společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. a aktualizaci systému společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s.. Při přesunu do země s přímou podporou společnosti SUPERMICRO, která není uvedena v seznamu zemí v tomto dokumentu se mohou lišit detaily služby.

Při přemístění systému z nebo do země bez přímé podpory společnosti SUPERMICRO nemusí být služba dostupná, mohou se změnit její podmínky nebo může být zpoplatněna.

Povinností zákazníka je oznámit naší společnosti případné přemístění systémů mezi jednotlivými zeměmi.


Povinnosti zákazníka

Aby mohla společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s. plnit své závazky v rámci podpory, zákazník by měl bez výjimky:

 • Poskytnout společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. přímý, bezpečný a okamžitý přístup k produktu či produktům.
 • Pokud to bude možné, zajistit technicky kompetentní osobu, která bude obeznámena s daným systémem a závadou a bude aktivně asistovat při hledání závady.
 • Zajistit, aby byl systém umístěn na snadno přístupném místě s přiměřenými prostorovými, zdravotními a bezpečnostními podmínkami.
 • Zajistit na vlastní náklady telekomunikační zařízení přiměřeně požadovaná společností GLOBAL SYSTEMS, a.s. k plnění jejích závazků a k provedení dalšího testování, diagnostiky a oprav.
 • Udržovat plně zabezpečené kopie veškerého software a dat podle svých nejlepších zkušeností, v každém případě pak před vyžádáním služby od naší společnosti.
 • Potvrdit svoji zodpovědnost za obnovu vlastních softwarových aplikací po poskytnutí jakékoli takovéto služby.
 • Informovat společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s. o každém případném přemístění systému.
 • Jakékoli další činnosti, které může naše společnost přiměřeně vyžadovat s cílem co nejlepšího provedení služby.

Tento popis služby podléhá smluvním podmínkám jakékoli uplatnitelné základní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností GLOBAL SYSTEMS, a.s., v případě absence takové smlouvy pak standardním prodejním a servisním podmínkám společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. (včetně mj. tam uvedených omezení a vyloučení odpovědnosti společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s.), a tyto smluvní podmínky doplňuje.


Společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s. ani její přidružené organizace nenesou žádnou zodpovědnost za případné nepřesnosti, chyby či vypuštění, ke kterým mohlo v tomto dokumentu dojít. Společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s. si vyhrazuje právo na změnu či vylepšení tohoto dokumentu a zde popsaných produktů a služeb, a to kdykoli, bez oznámení a bez jakýchkoli závazků.

© Copyright 2012 GLOBAL SYSTEMS, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli rozmnožování tohoto materiálu bez písemného svolení společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. je přísně zakázáno. Zde použité obchodní známky a jména odkazují na subjekty, které jsou jejich vlastníky a na jejich produkty. Společnost GLOBAL SYSTEMS, a.s. si nečiní žádný nárok na obchodní známky a jména jiných společností.